Dé vergelijkingsite voor leningen & hypotheken

Privacy Policy

Bij het vergelijken en aanvragen van een lening zijn persoonsgegevens noodzakelijk om de vergelijking of aanvraag zo compleet mogelijk te maken. Leningvoor.nl legt je graag uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Privacybeleid

Binnen Leningvoor.nl wordt gewerkt met persoonsgegevens die worden verzameld bij onze (potentiële) klanten voor het goed kunnen uitvoeren van onze beheerwerkzaamheden. Onze (potentiële) klant moet erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan. De huidige tijd stelt ‘andere’ eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Wij zijn ons hiervan bewust en werken er hard aan dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Management speelt een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. Leningvoor.nl geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en legt vast hoe we de privacy waarborgen, beschermen en handhaven. Dit beleid is van toepassing op onze gehele organisatie, alle processen, onderdelen, projecten, objecten en gegevensverzamelingen van Leningvoor.nl Dit privacybeleid van Leningvoor.nl is in lijn met het algemene beleid van Leningvoor.nl en de relevante wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor verwerken van gegevens

Lening.nl is verantwoordelijke voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitgangspunten

Leningvoor.nl gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Leningvoor.nl houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Leningvoor.nl is transparant in de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt.

Grondslag en doel

Leningvoor.nl zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor duidelijk bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en rechtmatige doelen worden verzameld en verwerkt.

Dataminimalisatie

Leningvoor.nl heeft als doelstelling alleen persoonsgegevens te verwerken die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan overlegd met de betrokkene. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om wettelijke verplichtingen te kunnen uitvoeren.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Leningvoor.nl behandelt persoonsgegevens integer en vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Leningvoor.nl voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens, maakt Leningvoor.nl afspraken over de eisen waar gegevenswisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Leningvoor.nl controleert deze afspraken periodiek.

Proportionaliteit

Inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

Leningvoor.nl honoreert rechten van betrokkenen, waar deze niet strijdig zijn met wettelijke eisen.

Naleving en sancties

De naleving bestaat uit concreet toezicht op de dagelijkse praktijk, waarbij van belang is dat leidinggevenden de medewerkers aanspreken in geval van tekortkomingen. Mocht de naleving ernstig tekortschieten, dan kan Leningvoor.nl de betrokken verantwoordelijke medewerker een sanctie opleggen, binnen de kaders van de arbeidsovereenkomst en de wettelijke mogelijkheden.

Het beleid wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd via een interne datalocatie. De meest actuele versie van het beleid is te downloaden via onze website.